سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تقدیر الهی

تیغ تقد یر تو بر قلب هدف راست  نشیند 


هرچند هد ف ازپس از پیش سپر داشته باشد


+ نوشته شـــده در سه شنبه 89/8/11ساعــت 7:47 صبح تــوسط عباس | نظر
تقدیر الهی

تیغ تقد یر تو بر قلب هدف راست  نشیند 


هرچند هد ف ازپس از پیش سپر داشته باشد


+ نوشته شـــده در سه شنبه 89/8/11ساعــت 7:44 صبح تــوسط عباس | نظر
تقدیر الهی

تیغ تقد یر تو بر قلب هدف راست  نشیند 

هرچند هد ف ازپس از پیش سپر داشته باشد


+ نوشته شـــده در سه شنبه 89/8/11ساعــت 7:38 صبح تــوسط عباس | نظر