سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
امریکا مسیحیت فدای مطامع خودکرد
بسمه تعالی
امریکا مسیحیت فدای مطامع خودکرد
آمریکا و رژیم طهیونیستی و بعضی کشورهای دنباله روی آنها آبروئی
ندارند که از آن دفاع کنند بلکه این همراهی و همگامی آمریکا با دین
ستیزان و قرآن سوزی آنها ترجمه و معنای دیگری از دمکراسی غربی
 می باشد آیا پس از این آمریکا می تواند عربده دمکراسی سر دهد و
تنها خود را تمدن بداند آیا همه آن کسانی که غرب را کعبه آمال خود
می دانستند در مقابل این قرآن سوزی آشکار آمریکا چه جوابی دارند بله
 این نمودی از چهره کریه دمکراسی آمریکاست که خود نمائی می کند این
 ددمنشی و تفرعون هیئت حاکمه آمریکاست که حاضر است برای مطامع و
 مقاصد شدم خود همه چیز حتی مسیحیت را فدا کند این هیئت حاکمه
 آمریکاست که برای شعله ور کردن جنگهای صلیبی مسیحیت را ضد
خدا و ضد ادیان الهی و ضد قرآن معرفی می کند  و آمریکا قبل
از اینکه به اسلام توهین کرده باشد به مسیحیت توهین کرده است و
مسیحیت باید از کیان خود در قبال این تهمت و افترائی که آمریکا به
مسیحیت زده دفاع کند این از خباثت آمریکائی هاست که اسلام ستیزی
خود را با زبان کشیشان مسیحی ادا می کنند مقام معظم رهبری
 در پیام خود در خصوص قرآن سوزی چند کشیش ابله فرمودند
 همه باید بدانیم که حادثه اخیر ربطی به کلیسا ومسیحیت
ندارد و حرکات عروسکی چند کشیش ابله و مزدور را نباید به
پای مسیحیان و مردان دینی آنها نوشت  هر چند که رهبر معظم
انقلاب این کشیشان را مزدور و ابله خوانده ، و حساب آنها را از
 کلیسا و مسیحیت جدا کرده اند ولی این تهمتی را که این کشیشان
مزدور با همراهی آمریکا علیه مسیحیت و همه ادیان الهی زده اند ،
 چگونه می شود پاک کرد . و لذا برهمه مسیحسان مؤمن و دین
داران یکتاپرست است که انزجار خود را از اعمال این کشیشان
 دین فروش و پشتیبانان آنها یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی
 اعلام نمایند . هر چند که این حرکات ابلحا نه ، استیصال
توأم با درمانده گی آمریکا و استکبار را تداعی کرده و نشانه
 قدرت و با لندگی پیش از پیش اسلام در جهان می باشد
آمریکا و رژیم طهیونیستی و بعضی کشورهای دنباله روی آنها آبروئی
ندارند که از آن دفاع کنند بلکه این همراهی و همگامی آمریکا با دین
ستیزان و قرآن سوزی آنها ترجمه و معنای دیگری از دمکراسی غربی
 می باشد آیا پس از این آمریکا می تواند عربده دمکراسی سر دهد و
تنها خود را تمدن بداند آیا همه آن کسانی که غرب را کعبه آمال خود
می دانستند در مقابل این قرآن سوزی آشکار آمریکا چه جوابی دارند بله
 این نمودی از چهره کریه دمکراسی آمریکاست که خود نمائی می کند این
 ددمنشی و تفرعون هیئت حاکمه آمریکاست که حاضر است برای مطامع و
 مقاصد شدم خود همه چیز حتی مسیحیت را فدا کند این هیئت حاکمه
 آمریکاست که برای شعله ور کردن جنگهای صلیبی مسیحیت را ضد
خدا و ضد ادیان الهی و ضد قرآن معرفی می کند  و آمریکا قبل
از اینکه به اسلام توهین کرده باشد به مسیحیت توهین کرده است و
مسیحیت باید از کیان خود در قبال این تهمت و افترائی که آمریکا به
مسیحیت زده دفاع کند این از خباثت آمریکائی هاست که اسلام ستیزی
خود را با زبان کشیشان مسیحی ادا می کنند مقام معظم رهبری
 در پیام خود در خصوص قرآن سوزی چند کشیش ابله فرمودند
 همه باید بدانیم که حادثه اخیر ربطی به کلیسا ومسیحیت
ندارد و حرکات عروسکی چند کشیش ابله و مزدور را نباید به
پای مسیحیان و مردان دینی آنها نوشت  هر چند که رهبر معظم
انقلاب این کشیشان را مزدور و ابله خوانده ، و حساب آنها را از
 کلیسا و مسیحیت جدا کرده اند ولی این تهمتی را که این کشیشان
مزدور با همراهی آمریکا علیه مسیحیت و همه ادیان الهی زده اند ،
 چگونه می شود پاک کرد . و لذا برهمه مسیحسان مؤمن و دین
داران یکتاپرست است که انزجار خود را از اعمال این کشیشان
 دین فروش و پشتیبانان آنها یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی
 اعلام نمایند . هر چند که این حرکات ابلحا نه ، استیصال
توأم با درمانده گی آمریکا و استکبار را تداعی کرده و نشانه
 قدرت و با لندگی پیش از پیش اسلام در جهان می باشد
+ نوشته شـــده در جمعه 89/7/9ساعــت 8:33 صبح تــوسط عباس | نظر