سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
فرودگاه شیطان خودبینی و تکبر است
+ ای حیوان ناطق بدان: برباد فنا تا ندهی گرد خودی را هرگز نتوان دید جمال احدی را ،و بدان فرودگاه شیطان خودبینی و تکبر است برای همین است که شیطان به عزّت خدا قسم خورد همه را اغوا کند جز مخلَصین و ویژگی انسان با اخلاص آن است که آنقدر محو جمال و جلال خداست که نه در فکر و نه در عمل هیچ توجهی به خویش ندارد رابطه ی عکس میان توجّه به خدا و تکبر بسیار مهم است در مسیر سعادت انسان ص82/83

+ نوشته شـــده در یکشنبه 89/7/11ساعــت 6:59 صبح تــوسط عباس | نظر